دیوانۀ دلبر

The Div that is Crazy about Delbar

ناموجود
وی دربان حرم‌سرا و دیوانۀ دلبر می‌باشد.
دلبر کسی است که با زیبایی خود دیوی را فریفته و دل‌باختۀ خود کند.
خانه دسته بندی ها سبد خرید جستجو ورود