دیو خود دلبر پندار

The Narcisstic Div

ناموجود
وی در اثر مصرف بی‌رویۀ عبارت «تو کافی هستی» به اینجا رسیده است.