دیو فارغ از دلبر

The Disengaged Div

250000200000
موجود
وی ساطور بر دلِ خویش فرو کرد و از آن پس شد فارغ و آمن.