دیو چند دلبره

The Multi Delbar Div

250000200000
موجود
وی چنان توانمند و عادل می‌باشد که در آنِ واحد چند دلبر را خشنود می‌گرداند.