دیو هر شب یک دلبر

The One Night Stand Div

250000200000
موجود
وی هیچ‌گاه دو شب را در برِ یک دلبر نگذراند. نگهبان شیفت شب بود و هر شب به کوی دلبری نو روانه.